Dla Administracji

Współpracujemy z Administracją Publiczną, w tym z jednostkami samorządowymi i innymi jednostkami budżetowymi podlegającymi Ustawie Prawu Zamówień Publicznych.

Wspieramy kierownictwo jednostek budżetowych w rozwijaniu efektywnej organizacji oraz w optymalnym wykorzystaniu narzędzi IT w prowadzeniu bieżącej działalności.

Pomagamy również w rozwijaniu systemów informatycznych i realizacji projektów rozwojowych w pełnej zgodności z regulacjami prawnymi Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

Proponujemy naszym Klientom szereg działań, pozwalających w efekcie uzyskać znaczące usprawnienie procesów organizacyjnych, procesów podejmowania decyzji, obiegu informacji.

PRZYGOTOWANIE I KOORDYNACJA WDROŻEŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jako niezależna firma ekspercka, nie związana z żadnym z dostawców i producentów technologii pomagamy w przygotowaniu projektów IT, rozbudowy oraz wdrożeń nowych systemów informatycznych.

Wspieramy Administrację Publiczną w projektach wdrożeniowych i rozwojowych w obszarze IT oraz na styku IT i procesów organizacyjnych. W zakres naszych usług wchodzi m.in. :

 • Kompleksowe prowadzenie projektów IT w imieniu Klienta
 • Przygotowywanie studiów wykonalności
 • Tworzenie analiz przedwdrożeniowych
 • Przygotowanie specyfikacji wymagań
 • Tworzenie zapytań ofertowych oraz merytorycznej zawartości dokumentacji przetargowej
 • Modelowanie procesów i danych w systemach informatycznych planowanych do wdrożenia
 • Wsparcie w prowadzeniu przetargów zgodnie z zapisami Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, w tym udział ekspercki w prowadzonych postępowaniach przetargowych, ocena ofert i oferentów, pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań

 AUDYTY BIZNESOWE OBSZARU IT

Prowadzimy unikalne na rynku audyty biznesowe obszaru IT, obejmujące obiektywną analizę procesów, organizacji i narzędzi IT oraz jakości wsparcia biznesu przez obszar IT. Efektem takiego audytu jest raport obejmujący ocenę stanu organizacji IT jak również konkretne propozycje działań optymalizujących całą sferę IT i jej styk z procesami biznesowymi firmy.

W ramach Audytu prowadzimy również kompleksową analizę sfery aplikacji biznesowych (w szczególności systemów ERP, systemów analityczno-raportowych, innych rozwiązań wspomagających poszczególne procesy organizacyjne) w organizacji i jakości ich powiązania z procesami biznesowymi organizacji.

Przygotowaliśmy własną autorską metodykę Audytu, służącego ocenie jakości organizacji IT w firmie, z uwzględnieniem oceny jakości informatycznego wsparcia procesów biznesowych, jakości informacji zarządczej i analitycznej w firmie oraz oceny procesów komunikacyjnych, obiegu informacji i systemów podejmowania decyzji.

W przebiegu Audytu realizowane są następujące działania :

 • Analiza istniejących procesów, organizacji i narzędzi IT
 • Ocena jakości informatycznego wsparcia Państwa organizacji
 • Rekomendowanie działań korygujących, polepszających i usprawniających obszar IT w organizacji
 • Możliwość przeprowadzenia wdrożenia działań polepszających i usprawniających obszar IT w powiązaniu z efektywnością procesów organizacji

W efekcie audytu i podjętych działań rozwojowych uzyskuje się :

 • Pełne dane zarządcze (raporty, analizy, symulacje) dla kadry menadżerskiej we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
 • Właściwe zamodelowanie procesów i danych w systemach informatycznych, niezbędne do poprawnej analityki finansowej i zarządczej oraz podejmowania decyzji w oparciu o twarde dane
 • Optymalizację całego obszaru informatycznego wsparcia organizacji (procesy, narzędzia, organizacja IT)

 OPTYMALIZACJA SFERY APLIKACJI BIZNESOWYCH

Prowadzimy u naszych Klientów projekty rozwojowe związane z optymalizacją sfery oprogramowania biznesowego.

W szczególności optymalizujemy środowisko aplikacji biznesowych, w tym :

 • systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP
 • systemy zarządzania informacją i wspomaganiem podejmowania decyzji klasy Business Intelligence

W tym celu wykonujemy takie usługi jak :

 • Analiza istniejących rozwiązań IT pod kątem jakości wsparcia procesów wewnętrznych organizacji
 • Modelowanie optymalnej architektury aplikacji i danych
 • Modelowanie danych i procesów systemowych
 • Przygotowanie i wdrażanie koncepcji integracji systemów oraz spójnej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami
 • Mapowanie planów rozwojowych organizacji na wymagania dotyczące aplikacji biznesowych

ROZWÓJ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ W ORGANIZACJI

Prowadzimy działania u naszych Klientów mające na celu rozwój obszaru informacji zarządczej, raportowania, analityki dla kadry menadżerskiej w każdym obszarze działalności firmy.

W szczególności prowadzimy następujące działania :

 • Analizujemy i rozwijamy sferę raportowania oraz analityki finansowej i zarządczej
 • Pomagamy w przygotowaniu raportów, analiz, symulacji w każdym obszarze funkcjonowania organizacji
 • Modelujemy procesy i dane w systemach informatycznych pod kątem potrzeb poprawnej analityki finansowej i zarządczej

Pracujemy z Klientami na dwóch poziomach logicznych :

 • przygotowujemy zakres oraz projektujemy strukturę informacji zarządczej, raportów, analiz i symulacji użytecznych w każdym z obszarów funkcjonowania organizacji
 • wspieramy narzędzia informatyczne służące do realizacji wskazanych zakresów i struktury informacji zarządczej i analitycznej dla wszystkich głównych technologii Business Intelligence na rynku IT